Toplum ve Kamu ilişkileri faaliyetleri

Kamu ve Toplum İlişkileri Yönetimi

TÜMAD Kamu ve Toplum İlişkileri, Şirketimizin Paydaş Katılım Plan’ında yer aldığı şekliyle, yöre halkı, kamu veya özel kuruluşlar da dahil olmak üzere, tüm paydaşların karşılıklı saygı ve güven temelinde, endişelerini anlamak, proje ile ilişkili çıktıları, beklentileri ve endişelerini gidermek adına kurulan ilişki ağı olarak belirlenmiştir.

TOPLUM İLİŞKİLERİ FAALİYETLERİ;

 • Yatırım-İnşaat, devreye alma ve İşletme aşamalarında tasarım, zamanlama, çevresel ve sosyal etkiler üzerine paydaşları bilgilendirme,
 • İşletmenin çevresel ve sosyal risklerinin yönetimi,
 • Sosyal Etki Değerlendirme çalışmaları için veri toplama,
 • İlgili tarafların belirlenmesi, ihtiyaç ve beklentilerin tespit edilerek yönetilmesi,
 • Projenin satın alma ve istihdam stratejisinin belirlenmesi,
 • Şikayet Yönetimi,
 • Hassas gruplarla yönelik çalışmalar,
 • Doğal yaşam ve biyoçeşitlilik bileşenleri konusunda paydaş bilgilendirmesi,
 • Geçim kaynakları iyileştirme planlarının hazırlanması,
 • Toplum Sağlığı Güvenliği çalışmaları, (Tehlikeli kimyasallar, Trafik Yönetimi)
 • İşletmelerde Acil Durum Yönetimi ve Farkındalık konusunda toplum bilgilendirmesi,

KAMU İLİŞKİLERİ FAALİYETLERİ;  

 • Madencilik faaliyetlerinde yürütülen izin süreçlerinin takibi,
 • Toplum Kalkınma Plan’ında tanımlanan yatırım projelerini İlgili kurumlarla koordine etmek,
 • Kamu kuruluşları ile etkileşim,
 • Proje ile ilgili değişiklikler ve ilerlemeleri kamu kurumları ile paylaşmak,
 • Şikâyet ve geri bildirim prosedürüne göre iletilen yazılı, sözlü talep ve şikayetleri kayıt altına almak, yönetmek,
 • Toplum yatırımı izleme ve danışma komite toplantılarını organize etmek,
 • Geçim Kaynakları İyileştirme ve Sosyal etki değerlendirme çalışmalarına ait verileri ilgili kamu ve kurumlarından temin etmek,

Faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki Kamu veya özel kuruluşlar ile karşılıklı güven ve şeffaflık temelinde uzun vadeli ilişkiler kurmak TÜMAD’ın hedefleri arasında yer almaktadır.  Hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizde kamu kurumlarıyla iş birliği içinde olmaya özen göstermekteyiz. Bu projelerimizin öncelikle sınırlarımız içerisine giren yöre halkına, sonrasında tüm topluma sürdürülebilir fayda sağlamasını hedeflemekteyiz.

SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMELERİ

Projeler hayata geçirilmeden önce faaliyet yürütülecek yörelerde, yatırımın yöre halkını hangi açıdan ve nasıl etkileyeceği, alanında uzman ekiplerle belirlenmektedir. Bu ekipler, odak grup çalışmaları, hane halkı anketleri ve yüz yüze muhtar görüşmeleri ile projelerin sosyal riskleri belirlenir. Bu riskleri azaltmaya yönelik sosyal projelerin hayata geçirilmesiyle, sosyal riskler tamamen ortadan kaldırılır ya da ilave projeler hayata geçirilerek kabul edilebilir düzeye indirilir.

PAYDAŞ KATILIMI

TÜMAD, Kamu ve Toplum İlişkileri bölümleri, sorunları çözmek, yöre halkının faaliyetlerine destek vermek, dürüst, bilimsel, şeffaf, etkin iletişim kurmakta ve paydaşlarımızla etkileşimimiz süreklilik göstermektedir. Bu doğrultuda, Paydaş Katlım Planında hangi paydaşa, hangi sıklıkla ve hangi iletişim metodolojisi ile ulaşılacağı Yazılı ve görsel materyaller ile belirlenmiştir. Ayrıca dezavantajlı gruplar da uygun danışma ve katılım metodolojileri ile iletişim süreçlerine dahil edilerek, eşitlikçi bir yol izlenmektedir.   

GEÇİM KAYNAKLARI İYİLEŞTİRMESİ

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) Performans Gerekliliklerine göre Proje’nin çevresel ve sosyal etkilerinin belirlenmesi ile olumsuz sosyal ve ekonomik etkilerin azaltılması amaçlanmaktadır.

Projenin yöre halkı, arazi malikleri ve kullanıcılarının geçim kaynakları üzerindeki olası etkilerinin en aza indirgenmesine yönelik faaliyetlerin nasıl uygulanacağının ve hafifletme önlemlerinin etkilerinin nasıl izlenmesi adına, üniversitelerin ilgili bölümleri ile geçim yolu araştırmaları yapılmaktadır. Çalışmalarda başlıca veri olarak, orman arazi varlığı, çiftçi sayısı, arazi varlığı, hayvancılık verileri, nüfus verileri, taşınmaz kayıtları ve köy/mahalle düzeyinde mera arazisi miktarı ve kullanımı, çevre düzeni planı ve çiftçi kayıt sistemi verileri yer almaktadır. Bu veriler ışığında, olası risklerin azaltılması, gelir kaybının önüne geçilmesi, mevcut gelir kalemlerinin (Bitkisel üretim ve Hayvancılık) sürdürülebilir kılınması ve gelir kalemlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla birçok proje ve destek tamamlanarak hayata geçirilmektedir.